Askor

Hantering av aska och andra restprodukter

Värme- och elproduktionen vid våra anläggningar ger upphov till en stor mängd aska och rökgasreningsprodukter per år. Hanteringen av aska ska ske på ett miljösäkert sätt och askan och rökgasreningsprodukterna ska så långt möjligt användas som en resurs i stället för att deponeras.

Skrot avskiljs från bränslet innan förbränningen och säljs till materialåtervinningsföretag. Askorna går till en avfallsanläggning där ytterligare metaller avskiljs. Vårt mål med askorna är att de icke farliga askorna i så hög utsträckning som möjligt ska kunna materialåtervinnas och ersätta behovet av jungfruligt material i olika konstruktioner. Farliga askor ska omhändertas på ett säkert sätt. Det är framför allt innehållet av metaller som gör att vissa av våra askor klassificeras som farligt avfall. Metallerna följer med bränslet in till Igelstaverket och koncentreras i askorna. Detta innebär samtidigt att det sker en ”avgiftning” av metallerna från samhället. Metallerna i askan omhändertas säkert på en deponi och möjliggör en framtida utvinning av värdefulla metaller.

Askorna från våra anläggningar skickas för närvarande till RagnSells anläggning Högbytorp norr om Stockholm. De icke farliga askorna används för att konstruera vägar och som täckmaterial på deponin och de farliga askorna deponeras. RagnSells driver ett omfattande utvecklingsarbete för att utvinna värdefulla resurser ur askorna.

Osäkerhet förknippade med vår askhantering rör framförallt hur lagstiftningen på området utformas. Farligheten hos askor kan övervärderas då lagstiftningen inte hänger med i den tekniska utvecklingen. Risken är då att askorna inte ses som en resurs i ett mer cirkulärt samhälle. Vi deltar aktivt i en branschförening för att skapa en miljö- och resursmässigt bra hantering av askorna.

Fram till utgången av år 2014 har samtliga restprodukter från produktionen använts för att sluttäcka en deponi i Södertälje och därmed kunna ersätta användning av naturprodukter som morän och lera.