Våra bränslen

Söderenergi förbrukar cirka 1 miljon ton bränsle per år (motsvarande cirka 3 miljoner m3/år).

Bränslemixen som används för fjärrvärme- och elproduktion är central ur ett resurs- och miljöperspektiv. Detta framgår av Söderenergis ägardirektiv och hållbarhetspolicy där uppdraget är att minska användningen av fossila bränslen. Arbetet med vår bränsleförsörjning sker utifrån ett CSR perspektiv och våra affäretiska riktlinjer som är styrande för våra relationer med leverantörer och affärspartners.

Ursprungssäkrat

Våra bränslen tas ut och produceras enligt Global Compacts hållbarhetsprinciper som bland annat innebär att ursprunget ska vara säkrat. Bränslet får inte komma från illegala källor eller från skyddsvärda skogar. Leverantörerna ska uppfylla kraven för certifiering enligt Forest Stewardship Council eller annan likvärdig certifiering.

I huvudsak använder vi återvunna och förnybara bränslen

Vi konkurrerar inte med materialåtervinning av avfall utan återvinner den energiresurs avfallet utgör och som annars skulle ha gått förlorad. Vår storlek och vår närvaro på flera marknader gör oss mindre känsliga för snabba kast. Vår marknadskompetens gör att vi aktivt kan finna nya marknader och billigare alternativ med bra miljöprestanda. Marknadsarbetet gör vi i samarbete med Efo AB, ett inköpsbolag för bränsle som Söderenergi äger tillsammans med sju andra kommunala energibolag.

Biobränsle, organiskt material som kan förnyas på relativt kort tid.

  • Skogsbränsle, rester från avverkning i skogen samt biprodukter från skogsindustrin såsom spån och bark.
  • Träpellets, förädlas av såg- och kutterspån från gran och fur. En biprodukt från sågverk och hyvlerier.
  • Tallbeckolja, ett biobränsle som uppstår som biprodukt vid pappersmassetillverkning. Används som reservbränsle i liten skala.

Returbränslen som inte kan användas på annat sätt.

  • Returflis, utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor.
  • Verksamhetsavfall, kontors- och industriavfall som består av papper, plast, gummi och trä, som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar.

Övriga bränslen

  • Eldningsolja, används för att tända våra pannor och när det är riktigt kallt. Utgör mindre än en procent av våra bränslen.
     

Kvalitetskontroll

Vi provtar alla laster, det ger oss ett underlag till att beräkna energivärdet och att kontrollera kvaliteten. Vår kvalitetskontroll ger oss kunskap om vad som finns i bränslena så vi kan hantera dem inom ramen för samhällets krav, våra egna riktlinjer tillsammans med hållbarhetspolicy. Bra bränslekvalitet motverkar dessutom onödig förslitning och stopp i pannorna.

Prover tas ut enligt ett provtagningsprogram och skickas för analys till ett ackrediterat laboratorium. Det får inte finnas något annat i bränslet än det vi kommit överens med leverantören om.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringssystemet startar med en kravspecifikation från Söderenergi. Personal från Söderenergi åker regelbundet ut, inspekterar och tar prover hos leverantörerna samt har regelbunden kontakt. Visar det sig att det bränsle som levererats till Söderenergi inte håller vad man kommit överens om, vidtas åtgärder. Söderenergi har utarbetat ett särskilt datorsystem för att hantera detta.