Bygget av kraftvärmeverketReportage 3 från bygget av Igelsta Kraftvärmeverk, september 2009.

Det nya kraftvärmeverket ligger strax söder om Igelstaverket. Det består bland annat av en huvudbyggnad med pannhus, turbinhall, rökgaskondensering och skorsten. Även byggnader för lagring av bränsle och bränslehantering finns på området.

Omfattande men smidig prövning

För att uppföra ett kraftvärmeverk behövs miljötillstånd, i detta fall från Miljödomstolen och ett godkännande av en ny detaljplan för området som ska tas i anspråk. De båda processerna har löpt parallellt med varandra.

Förberedelserna startade 2004. Miljötillståndet erhölls i december 2006. Den 28 mars 2007 offentliggjorde Söderenergis styrelse beslutet om att bygga Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk.

Beslutet som är den största investeringen någonsin för de tre kommunerna togs sedan i Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommunfullmäktige. Sammantaget har beslutet tagits i inte mindre än 14 olika instanser.

Tidplan för bygget av Igelsta Kraftvärmeverk.

Första spadtaget

Första spadtaget som togs av bland andra miljöminister Andreas Carlgren markerade starten av bygget den 21 maj 2007 . Som mest var cirka 400 personer sysselsatta på byggarbetsplatsen samtidigt.  

För att ge plats åt byggnaderna schaktades cirka 600 000 kubikmeter berg- och jordmassor bort. Dessa återanvänds till andra byggen. En del har vi använt för att fylla ett av våra ursprungliga bergrum som byggdes för att lagra kol en gång i tiden. En ny väg för att transportera bränslena har också byggts på området.

Vår kaj som tidigare kunde ta emot ett fartyg i taget har byggts ut för att kunna dubbla sin kapacitet.

Se hur Igelsta kraftvärmeverk växer fram. Från markarbeten till färdig byggnad på under två minuter. I verkligheten har det tagit ungefär två år att bygga kraftvärmeverket.


 Bygget var färdigt hösten 2009 då också intrimning av pannan skedde. I december 2009 togs kraftvärmeverket i kommersiell drift.