Klimat- och resursbokslut

Resultatet för 2017 års klimatbokslut gör oss mer relevanta på en konkurrensutsatt värmemarknad.

Vilka utsläpp har vi tillsammans med våra kunder undvikit genom vår existens? Vilka alternativ skulle behöva rycka in för att producera värme, ånga och el och vad skulle hända på deponier runt om i Europa? Hur står vi oss i jämförelse med andra fjärrvärmeföretag? Går det att värdera vårt hållbarhetsarbete i ett kostnadsperspektiv? Med hjälp av konsultföretaget Profu har vi ett nytt klimatbokslut för 2017 och rapporten svarar på dessa och fler frågor.

Nyheten är god. Vi har undvikit utsläpp av 1 012 000 ton koldioxid. Trafikverket beräknar och jämför klimatkostnader med gällande koldioxidskatt. Vårt fina arbete värderas till över en miljard kronor. Har vi blivit bättre i jämförelse med 2015 då vi gjorde vårt första klimatbokslut? Ja, vi har undvikit ytterligare utsläpp med omkring 200 000 ton koldioxid. (Se nedan om 2015 års klimatbokslut). Det finns flera bidragande orsaker till detta, men störts påverkan har utfasningen av torven haft. Hur står vi oss i jämförelse med andra fjärrvärmeföretag? Enligt Profus ranking efter att 18 fjärrvärmeföretag gjort klimatbokslut står vi inte bara på prispallen, vi står överst. Vi och våra kunder är bäst i Sverige när det gäller att minimera utsläpp och klimatpåverkan i syfte att få ett varmt och skönt klimat i våra hem och lokaler.

Här kan du ta del rapporten som presenterar vårt klimatbokslut för 2017.

 

Under 2015 gjorde vi ett klimat- och resursbokslut. Vi ville veta hur vi sköter oss i klimatfrågan och hur vi värnar om jordens resurser. Historiskt har fjärrvärmen gjort stor miljönytta i tätorter. Vi fick rör i gatan, varmt i hemmet och renare luft att andas. Alla oljeeldade skorstenar slutade ryka och ersattes med en stor skorsten, och det var vår. Kommunens utsläpp samsades nu i vår skorsten. Vi renade så mycket som tekniken tillät och luft- och livskvaliteten blev avsevärt bättre.

Idag mäter vi vad som kallas direkta utsläpp. Det handlar framförallt om skorstensutsläpp från våra produktionsanläggningar men även transporter, arbetsmaskiner, tjänsteresor, med mera. 2015 blev utsläppen cirka 140 000 ton koldioxid att jämföra med 1990 då vi släppte vi ut cirka 550 000 ton koldioxid. Detta är en fin utveckling, inte minst med tanke på att vi fördubblat vår produktion under tiden. Vi kan och ska självklart göra mer för att minska våra direkta utsläpp.

Men vi ville också veta hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Våra indirekta utsläpp. Om inte vi fanns, vilka alternativa uppvärmningsformer skulle då behöva rycka in och vad skulle detta få för konsekvenser klimat- och resursmässigt? Om avfallet läggs på deponi istället för att omvandlas till energi, vad händer i samhället då? Det är dessa svar som klimat- och resursboksluten ger. En konsekvensanalys.

Klimatbokslutet visar att vi 2015 undvikit utsläpp av närmare 800 000 ton koldioxid. Vårt resursbokslut visar att vi värnar om jordens resurser. Med förnybara och återvunna bränslen har vi under samma år undvikit användning av jordens resurser motsvarande 180 000 ton kol. 

Vår devis ”Ni kommer med avfall, vi kommer med värme, tillsammans i en miljötjänst för ett bättre klimat” sammanfattar fjärrvärmens roll väldigt bra.

Med klimat- och resursbokslut får vi ett tydligt kvitto på att vi gör samhället en miljötjänst genom att omvandla avfall till värdefull energi. Vi löser två viktiga samhällsuppgifter och vi gör det tillsammans med våra kunder och samhället i stort.

Tack för ett värdefullt samarbete.

Ta gärna del av rapporterna för 2015:

 
I rapporterna används beteckningen SSF (Södra Stockholms fjärrvärmenät). Med det avses det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer kommunerna Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Fortum Värme. Söderenergi producerar fjärrvärmen och Södertörns Fjärrvärme respektive Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen i de nämnda kommunerna.

Boksluten har tagits fram av Profu AB i samarbete med Söderenergi under januari-februari 2016.