Söderenergis Hållbarhetspolicy

- Vi ska sträva efter en hållbar utveckling och vår arbetsmiljö ska vara säker och hälsosam. Med hållbar utveckling avser vi såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet.

- Vi ska minst uppfylla lagar och tillämpliga krav och arbeta för att ständigt förbättra vår prestanda och våra arbetsmetoder inom alla områden.

- Via egna utvärderingar och i dialog med våra intressenter ska vi identifiera och prioritera väsentliga områden för hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet ska omfatta hela vår verksamhet och alla leverantörer som vi kan påverka genom vårt agerande.

HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING – Vårt samhällsuppdrag
Vi ska bidra till att våra kunder och ägarkommuner utvecklas mer hållbart genom att leverera konkurrenskraftig och leveranssäker energi med minimal miljö- och klimatpåverkan. Vi ska ligga i framkant i valet av teknik och bränsle. Vi ska välja återvunna och förnyelsebara bränslen samt minimera användningen av ändliga naturresurser. Vår Miljötjänst innebär att vi bidrar till ökad resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan från samhällets avfall, samtidigt som vi hanterar vårt eget avfall på ett resurseffektivt och säkert sätt. Vår affärsutveckling ska drivas av ökad hållbarhet, kunna verifieras och även inkludera kunder och leverantörer.

SÄKER och ATTRAKTIV ARBETSPLATS – Arbetsglädje och trivsel motverkar ohälsa
Vi är alla arbetstagare och vår arbetsmiljö ska inspirera till lärande, trivsel och arbetsglädje där samråd och medverkan är viktiga framgångsfaktorer. Vi ska skapa hållbara resultat och motverka ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och fria från alkohol och droger. Vi ska bidra till mångfald och vi motverkar alla former av kränkande särbehandling eller diskriminering.

AFFÄRSETIK – Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

Affärer ska bedrivas affärsetiskt där mutor och bestickning inte får förekomma. Vi ställer krav på att alla som levererar varor och tjänster till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling. Vi anlitar leverantörer av varor och tjänster med god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden, där tvångsarbete eller barnarbete aldrig får förekomma. Vi följer upp våra krav mot leverantörer och upphandlingar ska ske öppet.