2015-09-29

Nationellt skogsprogram viktigt för branschenRSS

I höst drar det nationella skogsprogrammet igång på allvar. Förhoppningen är att vi i detta kan få ett helhetsperspektiv och därmed underlag för en långsiktig skogspolitik - såväl nationellt som i ett EU-perspektiv.

Vi från skogsnäringen vill lyfta fram några framgångsfaktorer.

Stimulera träbyggande

För att stimulera ökat träbyggande är det viktigt att det kommer fram styrmedel som ser till byggprocessens klimatpåverkan över en livscykel och inte bara energiprestanda i det byggda huset. Viktigt är även att få till en "systemförändring" i synen på trähusbyggande bland byggprocessens aktörer

- från arkitekter, plankontor, och byggherrar - där kunskap och kompetensutveckling är centrala områden. Vidare kan en bättre fungerande kommunal upphandling ge stöd till det industriella träbyggandet som i många fall utgörs av mindre företag.

Tydlighet kring energi och biodrivmedel

En ökad användning av skogsråvara för energi- och drivmedelsändamål kan bidra till ett bättre klimat. Skogsråvaran och biprodukter från skogsindustrin finns redo att bruka redan nu men det krävs tydlighet och långsiktighet i den politik och i de regler som ska gälla för att denna potential ska realiseras. Viktigt är inte minst att klargöra de regler, som ska gälla för biodrivmedel där en ambitiös kvotplikt får den utformning branschen efterfrågar.

Ökad satsning på forskning i bioekonomin

Kunskap och FoU utgör hörnstenar för den framtida utvecklingen av landet och vägen mot en bioekonomi. Sverige har idag en stark position inom FoU kring biobaserade processer och produkter baserade på skogsråvara. För att säkra en fortsatt stark och ledande position inom dessa för Sverige strategiskt viktiga områden krävs en kraftfull, långsiktig och sammanhållen nationell satsning kring biobaserade material och produkter från skogsråvara.

Vi inom skogsnäringen och närliggande områden kommer att stödja det nationella skogsprogrammet och vara en konstruktiv röst i arbetet framåt. Tillsammans kan vi utveckla hela näringen – från planta till färdig produkt.

 

Per-Olof Wedin, VD Sveaskog
Karin Medin, VD Söderenergi
Karl Hedin, Karl Hedin AB
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem