Fjärrvärme för ett resurseffektivt samhälle

Resurseffektivitet bygger på att samhället använder naturens tillgångar på ett så rationellt sätt som möjligt. Detta leder till en ökad hållbarhet och lägre påverkan på miljö och klimat. 

När det gäller värme- och elproduktion innebär det att produktionen ska ske med så hög verkningsgrad som möjligt för att fullt ut använda energivärdet i bränslet. Men det är minst lika viktigt, vilket bränsle som används. Om man i stället för att använda jungfruliga bränslen som kol och olja, kan använda olika former av avfall som annars skulle gå till spillo så innebär det ett högre resursutnyttjande och bidrar till ett effektivare samhälle.

Primärenergianvändning

Energiåtervinning

Avfall som inte kan återanvändas till nya produkter energiåtervinns i våra pannor istället för att läggas på deponi. Energiåtervinningen tar vid efter materialåtervinningen och utgör ett naturligt steg i EU:s avfallstrappa.

Det är endast avfallsförbränning med effektiv energiutvinning får betraktas som återvinning. Det är fastställt i EU:s ramdirektiv för avfall samt i svenska avfallsförordningen.

Hur effektiv energiutvinningen är mäts med Energieffektivitetsfaktorn, R1. Ju högre R1-värdet är desto bättre är energiutvinningen. R1-värdet får lägst vara 0,65, Söderenergis R1-faktor är i snitt 1,2. Ett högt värde som står sig bra mot avfallsförbränningen i Europa, och det är tack vara att vi inte bara producerar el utan också tar ut energin som fjärrvärme. Så smart!

Igelsta kraftvärme och Igelstaverkets R1 faktorer 2018

 Resurseffektivitet fjärrvärme