Transporter

Vi hanterar cirka 1 miljon ton bränslen per år. För att få volymerna till anläggningarna krävs bra logistik eftersom Igelstaverket har begränsade lagerplatser. Hantering och lagring av bränslen ska ske säkert utan risk för bränder, problem med nedskräpning och damning.

Bränslena kommer från ett fyrtiotal leverantörer från olika delar av Sverige och ett tiotal länder i norra Europa. Miljö- och resursprestanda står i fokus för alla våra transporter.
Våra transporter sker med båt, tåg och lastbil.

Egen hamn främjar båttransporter
Igelstaverkets läge med egen hamn i Igelstaviken innebär en stor konkurrensfördel. Cirka hälften av den totala bränslevolymen fraktas med båt. Båttransporter ger låg miljöpåverkan. Söderenergi strävar därför efter att så mycket som möjligt av bränslet går via sjö- och returfrakt, vilket innebär att vi nyttjar båtar som annars skulle gå tomma. Tillgång och pris på sjöfrakter är över tid mycket växlande varför vi väljer att säkra en stor del av vårt fraktbehov i form av fraktkontrakt.

Igelstaverkets hamn har byggts ut så att den kan ta emot två båtar åt gången. 200 fartyg per år.

Effektivare transporter
Av den totala bränslevolymen kommer 10 % från hela Sverige med tåg till vår bränsleterminalen i Nykvarn. 100 tåg per år.
Tåg i kombination med vår terminal är ett viktigt logistiksystem som är robust, pålitligt och nödvändigt för att vi ska klara försörjningen.

Från Nykvarn transporteras huvuddelen av bränslena med en ny typ av lastbil med 74 tons bruttovikt mot normalt 60 ton. Lastbilen ingår i ett forskningsprojekt och körs på dispens. Bilen drivs med biodiesel gjord av raps och har tillverkats av Scania. Utfallet är positivt och vi har reducerat antalet transporter med cirka 30 %.

Utöver båt och tåg kommer resterande bränsle med lastbil. 23 000 lastbilar per år.

Vi förfogar också över ett lager i Oxelösunds hamn som kan lagra upp till 15 000 ton träpellets.

Tågen kommer till vår bränsleterminal i Nykvarn
Green Cargo ansvarar för hela transportkedjan från tåg till terminal, omlastning till bil och vidare till Söderenergi. Green Cargo har tecknat avtal med Foria om drift, omlastning och transport till Igelstaverket.

Söderenergi och Green Cargo började 2006 att gemensamt undersöka möjligheten att försörja en del av det nya kraftvärmeverket med skogsbränslen via järnväg. På 8 hektar mark i Mörby arbetsområde ligger nu terminalen med två stickspår som avleds från Svealandsbanan med ytor för lagring av skogsflis och stamved. Första leverensen av skogsflis kom med tåg till terminalen i oktober 2009.

Söderenergi svarar själva för flisning av stamved samt för provtagning och kontroll av bränslena.