Uppförandekod leverantörer

Söderenergis uppförandekod beskriver vilka krav vi har på leverantörer avseende arbetsvillkor, miljö, anti-korruption samt hur vi ska följa upp kraven. Vi kan göra stor skillnad genom att ställa rätt krav på våra leverantörer.

Ta del av uppförandekoden

Söderenergi arbetar för god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer samt upphandlar enligt offentlighetsprincipen.
Varor och tjänster som levereras till Söderenergi ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption, FN:s Global Compact, FN:s Agenda 2030 samt nationella lagar gällande arbetarskydd, arbetsrätt och miljöskyddslagstiftning i tillverkningslandet.

Uppförandekoden på engelska, tyska och franska:

SÖDERENERGI'S SUPPLIER CODE OF CONDUCT
Söderenergi strives to achieve good business ethics, long-term and trusting relationships and purchasing in accordance with the principle of public access. We expect you as a supplier to respect the code of conduct and that you assume responsibility for achieving the requirements within your organisation and in your supply chain.

SÖDERENERGIS VERHALTENSREGELN FÜR LIEFERANTEN
Söderenergi ist um eine gute Geschäftsethik, langfristige und von Vertrauen geprägte Beziehungen bemüht und handelt nach dem Öffentlichkeitsprinzip. Wir erwarten uns von Ihnen als Lieferanten, dass Sie diese Verhaltensregeln respektieren und Ihre Verantwortung übernehmen, um den Anforderungen in Ihrer eigenen Organisation und innerhalb Ihrer Lieferantenkette zu entsprechen.

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE SÖDERENERGI
Söderenergi œuvre pour une bonne éthique des affaires, des relations de confiance sur le long terme, et passe les marchés publics selon le principe de la publicité des documents officiels. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent le présent code de conduite et qu'ils s'engagent à parvenir aux exigences de leur propre organisation et leur chaine d'approvisionnement.