Rening av utsläpp till luft

Produktion av el och fjärrvärme ger upphov till utsläpp till luften. Vid förbränningen bildas vatten, koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid. 

De senaste åren har forskare kommit fram till att den långsamma uppvärmningen av klimatet (den så kallade växthuseffekten) beror på att människan tillför för mycket koldioxid till atmosfären. Den största källan är koldioxid från anläggningar som drivs med kol och olja samt från bilismen.

Våra utsläpp påverkas dels av vilka bränslen vi eldar, dels av vilken rökgasreningsteknik vi har för att rena bort övriga föroreningar som stoft, svavel och kväveoxider.

Igelstaverket
Våra utsläpp till luften minskar kontinuerligt.

På Söderenergi har vi under 1990-talet ställt om från att elda med kol till att elda främst med biobränslen och returbränslen. Detta har tillsammans med vår tekniskt avancerade reningsutrustning inneburit att vi har kunnat sänka halterna av koldioxid med 80 procent. Detsamma gäller svavel. Dessa ämnen kommer numera inte från uppvärmningen utan främst från bilismen och orsakar övergödning och försurning. Sänkningen av kväveoxider har under denna period varit omkring 50 procent.

Det nya kraftvärmeverket som kom igång december 2009 har inneburit att koldioxidutsläppen sänks ytterligare med 75 000 ton per år.

Stor förbättring av luften i Södertälje
För Södertäljes luft har bygget av Igelsta kraftvärmeverk inneburit den största miljöförbättringen på 20 år. Vi fortsätter att arbeta med att sänka nivåerna. 

99,99 procent vattenånga

Igelsta värmeverks skorsten är 145 meter hög vilket innebär att röken späds ut och sprids i ett vidsträckt område. Andelen föroreningar i den rök som kommer ut ur skorstenen är idag 0,01 – 0,1 procent. Den synliga delen av röken är vattenånga. Skorstenen är Stockholms näst högsta byggnad där man kan vistas i, slagen bara av Kaknästornet.