Vår historia

När Igelstaverket invigdes 1982 innebar det en revolution för luften i Södertälje.

Många pannor ersattes av en med överlägset rökgasreningssystem.

För att förbättra luften i regionen och minska antalet oljepannor, anslöts även fjärrvärmenätet i Huddinge och Botkyrka till det nya värmeverket i Igelsta.

Igelstaverket byggdes för att elda kol som på den tiden ansågs vara ett bra bränsle. Det var lätt att transportera och förvara. För att göra hanteringen av bränslet så effektiv och miljövänlig som möjligt byggdes en hamn intill Igelstaverket, dit det kunde transporteras med båt. Där lossades kolet direkt till ett slutet transportband som förde det till underjordiska lager.


Bygget av Igelstaverket, oktober 1981.

Tre pannor var anslutna till två kvarnar som malde kolet till pulver. Maximalt kunde kvarnarna under en timme mala 20 ton kol till varje panna.

Omställning från kol och olja
När effekten av de fossila bränslenas, dvs kolets och oljans, påverkan på miljön och den globala uppvärmningen började bli kända införde staten skatter för att styra om användningen av kol och olja till andra bränslen. Igelstaverket påbörjade (1990-talet) en stor omställning av sina pannor för att kunna elda biobränslen och returbränslen. Den tog nära tio år att fullborda.

Idag eldar vi bio- och returbränslen, läs mer om vilka bränslen vi använder här >

Bästa reningsanläggningen
Framsynta politiker valde att bygga den bästa reningsanläggningen som fanns i Europa på den tiden. Vi förbättrar dessutom ständigt vår rening av rökgas. Detta har gjort att vi har kunnat elda våra nya bränslen samtidigt som vi hela tiden förbättrar våra miljövärden och minskar utsläppen.

Igelstaverket var den bästa miljöinvesteringen i Södertälje enligt kommunens Agenda 21-program.
 

Vår historia – en del av kretsloppet

Film på 8 minuter som visar Söderenergis historia från bygget av Igelstaverket 1982 med världens då bästa rökgasrening, via omställningen från kol till bio- och returbränslen under 1990-talet till invigningen av Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk den 17 mars 2010. Speltid: 8 min.

Historian fortsätter.

Framtiden
Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi fortsätter att driva och utveckla fjärrvärmeproduktionen så att den ska vara den bästa uppvärmningsformen i våra kommuner när det gäller såväl miljö, trygghet och ekonomi.
Fjärrvärme för ett hållbart samhälle – helt enkelt.