Varför kraftvärme?

De utredningar som man lät göra innan bygget visade att det fanns många skäl till att kraftvärme var en bra investering sett till resurshushållning, miljö och ekonomi.

Miljövänlig el och värme
Kraftvärme är ett effektivt sätt att producera el och värme.

Utredningarna visade bland annat:

Lönsamt och tryggar fjärrvärmen på sikt
De ekonomiska kalkyler som gjordes visade att projektet skulle ha en god lönsamhet för ägare och kunder. Kraftvärmeproduktionen skulle trygga den långsiktiga prisutvecklingen för produktionen av fjärrvärme.

Leveranssäkerheten stärks
Med det utökade produktionssystemet skulle leveranssäkerheten stärkas ytterligare. Kraftvärme utnyttjar resurser maximalt.

Kraftvärme är en resurseffektiv teknik för produktion av el och värme samtidigt. Värmen är en biprodukt vid elproduktion och går ofta till spillo. Ur resursanvändningssynpunkt är det optimalt att ta tillvara denna för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Minskade utsläpp
Störst betydelse har minskningen av koldioxidutsläppen. Det bidrar till att de nationella klimatmålen kan uppfyllas.

Lokalt: Trots att energiproduktionen skulle öka minskar utsläppen av svaveloxider och koldioxid, medan utsläppen av stoft och kväveoxider skulle öka något. Utsläppen ligger dock långt under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Regionalt: Vår nya modern kraftvärmeanläggning minskar samtliga utsläpp till luft och vatten jämfört med de utsläpp vi hade tidigare. Energin ur bränslena tas tillvara på ett mera effektivt sätt. Koldioxidutsläppen har minskat med 75 000 ton per år vilket innebär ytterligare 40% minskning från tidigare nivå och knaprar in ytterligare 4% på det nationella koldioxidmålet.

Globalt: I ett bredare miljöperspektiv ersätter el i egen lokal biobränslebaserad anläggning import från fossileldad elproduktion utomlands, vilket motsvarar en minskning av 450 000 ton koldioxid per år.