Igelsta värmeverk

Igelsta värmeverk har ett pannhus som innehåller bland annat tre stora hetvattenpannor, tre ångpannor, en större och två mindre reservpannor samt en ångomformare för leveranser av kvalitetssäkrad ånga till AstraZeneca. För var och en av hetvattenpannorna är en rökgasreningslinje inkopplad som utmynnar i skorstenen. Till pannorna finns också transportgångar som för in bränslet. 

Igelsta värmeverks pannor

Igelsta värmeverk byggdes ursprungligen med tre identiska hetvattenpannor för eldning av kolpulver. Idag är de ombyggda för att elda biobränslen och returbränslen.

Panna 1 eldas främst med returbränslen. Pannan byggdes 1997 om från pulvereldning till så kallad rostereldning. Det innebär att förbränningsluft tillförs bränslebädden underifrån. Bränslet kommer uppifrån och trycks ned för en ”trappa” tills det att bottenaskan lämnar det sista trappsteget och transporteras ut ur pannan. Den maximala effekten för panna 1 är 85 MW.

Panna 2 används pulvereldning. Här eldas träpeletts eller tallbecksolja (en bioolja). Den maximala effekten för panna 2 är 120 MW.

Panna 3 byggdes om för att passa mera fuktiga bränslen som returflis. Här har man använt fluidbäddsteknik dvs att botten på pannan fylls med varm sand som bubblar när förbränningsluft tillförs underifrån. I bädden matas bränsle fram från sidorna. Den värme som finns lagrad i sanden förångar fukt mycket snabbt – bäddens normaltemperatur är cirka 850 grader C.Panna 3 försågs också med rökgaskondensering. Pannans maximala effekt är 80 MW och med rökgaskondenseringen tillförs ytterligare 20 MW.

Varje panna har sin egen rökgasrening. Läs mer om rökgasrening.